Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

A BodyNation Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. Jogi tájékoztatás

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 sz. rendelete (általános adatvédelmi rendelete) (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.),alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint Vevő a www.bodynation.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a BodyNation Hungary Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve és ezt a vásárlás végén külön nyilatkozattal elektronikusan is igazolja.

 

 1. Fogalmak:

 

Eladó/Üzemeltető: BodyNation Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1136 Budapest, XIII. kerület Szent László út 60-64., M épület, Cg.: 01-09-893799,

adószám: 14209075-2-41, Képviseli: Gál Csilla ügyvezető

 

Fogyasztó: a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. 8:1.§(1) bekezdés 3. pontja szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek: szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy,

 

Fogyasztónak nem minősülő személyek:

 • jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
 • hivatásos sportoló: az a személy, aki sportszervezettel létesített munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, továbbá egyéni vállalkozás keretében jövedelemszerzési céllal sporttevékenységet folytat, és rendelkezik a sportági szakszövetség, illetőleg a sportszövetség feltételei szerint megszerzett hivatásos sportolói engedéllyel,
 • 000, -Ft értékben vásárló természetes személy: amennyiben az adott természetes személy vásárlásának összesített értéke eléri az 500.000, -Ft összeget, akkor a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy is a fogyasztónak nem minősül személy szabályozási körébe esik.

 

Vevő: A Fogyasztó és a Fogyasztónak nem minősülő személyek együttesen.

 

Felek: Eladó és Vevő együttesen.

 

Jogcím:  az Eladó tevékenységi körében árusított termék tulajdonjogának Vevő részére történő átruházása jogcíme: adásvétel, Eladó követelésének jogcíme: vételár

 

Nyelv: Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

 

Távollévők között kötött szerződés: 45/2014. (II. 26.) Korm.r. 4.§ 10.: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: 45/2014. (II. 26.) Korm.r.4.§ 14.: olyan fogyasztói szerződés,

 1. a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
 2. b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
 3. c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
 4. d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

 

Fogyasztónak nem minősülő személlyel kötött szerződésre: a Távollévők között kötött szerződés és az Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés szabályai alkalmazandók.

 

III. Általános megállapítások

 

A jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseket minden, az Eladó és Vevő közt keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megtett jognyilatkozatokra alkalmazni kell. A Vevő jelen ÁSZF-fel ellentétes, vagy attól eltérő feltételei nem válnak az egyedi szerződés részévé. A jelen ÁSZF bármely rendelkezésének későbbi törlése, vagy esetleges érvénytelensége a többi rendelkezés érvényét, és a létrejött vagy teljesült egyedi szerződések tartalmát nem érinti, az esetleges érvénytelen rendelkezést annak célját megvalósítva módosítani kell, vagy elszámolás érdekében hatályossá nyilvánítani. Az Eladó által jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződésekre, azzal kapcsolatos jogviszonyra, minden megtett jognyilatkozatokra a magyar jog irányadó, valamint az Eladó székhelye szerinti magyar rendes bíróságok kizárólagos hatásköre és illetékessége irányadó. Vevő a magyar jog alkalmazását elfogadja és az Eladó székhelye szerinti rendes bíróságok illetékességének aláveti magát.

 

Az Eladó és a Vevő között jelen webáruházon keresztül létrejött szerződés távollévők között létrejött szerződésnek és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek minősül, így nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető.

 

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

A szerződés tárgya az Eladó által üzemeltetett bodynation.hu webáruházban található valamennyi termék, különösen:

- Sportszer-Ruházat kis és nagykereskedelem

- Sporteszközök forgalmazása

- Film, videó, televízió műsor gyártás

- Film, videó és televízió program terjesztése

 

Termékeink adatbázisát folyamatosan frissítjük, azonban minden gyártó fenntartja a jogát, hogy - a fejlesztések miatt - értesítés nélkül megváltoztassa termékei árát/anyagösszetételét. Ezért az anyagösszetételi adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok minőségéért, pontosságáért - ideértve az esetleges adatrögzítési hibákat is -, nem tudunk teljes felelősséget vállalni. Igyekszünk minden esetleges változásról tájékoztatni vásárlóinkat, de nem minden esetben kapunk gyártók részéről tájékoztatást a változásokról.

 

 1. Rendelés menete, a szerződés létrejötte

 

A megrendelés akkor jön létre, amikor a Vevő a weboldalon található termékkínálat részét képező egy vagy több termékre vonatkozóan vételi ajánlatot tesz Eladó részére. A megrendelés leadására a weboldalon történő regisztráció után vagy regisztráció nélkül a személyes adatok kitöltését követően van lehetőség. A megrendelés leadásakor a Vevő köteles a jelen a ÁSZF rendelkezéseit elfogadni.

 

Az Eladó és a Vevő között az egyedi szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a megrendelés visszaigazolását Vevővel közli akár e-mail vagy telefonos kapcsolatfelvétel formájában, kivételes a termékek birtokbavételével.

 

A Vevő megrendelése utalhat Eladó korábbi árajánlatának tartalmára is, így az Eladó árajánlata a megrendelés részévé válik. Az egyedi szerződéssel Felek megállapodnak abban, hogy Eladó eladja, Vevő megveszi a megrendelés Eladó általi visszaigazolásában szereplő termékeket a megjelölt vételáron. Az egyedi szerződés lényeges elemeit jelen ÁSZF és a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. Az Eladó által küldött visszaigazolás hitelt érdemlően tanúsítja az adásvételi szerződés tárgyát képező termék fajtáját és mennyiségét, és a vételár összegét.

 

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a megrendelés adatai valódiságához kétség fér, tartalma önellentmondó, értelmezhetetlen, jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltér, vagy egyéb alaposa oka van rá, úgy a szerződéskötést megtagadja, a megrendelést törölje, egyúttal a Vevőt erről értesítse.

 

Eladó fenntartja a jogot, hogy az értékesítésre vonatkozó ajánlatát a megrendelés visszaigazolásáig - tekintettel az árra, mennyiségre, szállítási lehetőségre és határidőre - módosíthassa. Eladó termékeinek felhasználására vonatkozó javaslatai a legjobb tudáson alapulnak, azonban Vevőnél történő felhasználás vonatkozásában, az alkalmazott körülmények ismeretének hiányában, semmilyen garanciát vagy felelősséget nem vállal.

 

Amennyiben a Vevő által megtett szerződéses ajánlat hiányos, nem egyértelmű, és ebből fakadóan a szerződés Eladó általi teljesítése hibás, úgy a szavatossági igény teljesítésével összefüggő valamennyi többletköltség Vevőt terheli.

 

A fogyasztói árak bruttó árak (a törvényben előírt 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák). A végösszeg a termékek összesített árából és a szállítási díjból tevődik össze.

 

 1. Fizetési feltételek

 

V.1. Szállítási díjak:

A szállítás a Packet Trans Kft. (GLS Hungary) által történik.

A szállítás díja:

0,1-2 kg esetén: 1.318 Ft

2,1-3 kg esetén: 1.398 Ft

3,1-5 kg esetén: 1.471 Ft

5,1-10 kg esetén: 1.583 Ft

10,1-15 kg esetén: 1734 Ft

Hétvégén nincs csomagszállítás. Egyénileg kívánt szállítási időpontot csakis külön felár díj ellenében tudjuk teljesíteni. Rendeléskor ezt vegye figyelembe! A felár díj eltérő lehet, mivel függ a szállítási időpontjától és helyétől is.

 

V.2. Készpénzes fizetés esetén utánvét díjat számolunk fel az alábbiak szerint:

20.000 Ft alatt: 418 Ft az utánvét díja

 20.000 Ft-ig: 556 Ft az utánvét díja

50.000 Ft-ig: 783 Ft az utánvét díja

100.000 Ft-ig: 939 Ft az utánvét díja

150.000 Ft-ig: 1321 Ft az utánvét díja

150.000 Ft felett: a számla értékének 0,9 %-a az utánvét díja

 

FIGYELEM: Az egyszer már kiszállított, de bármely ok miatt át nem vett csomag újra kiszállítása esetén újabb szállítási díjat számolunk fel a megrendelőnek!

 

V.3. Fizetési lehetőségek:

 

 1. Utánvéttel, ebben az esetben a futárnál fizet készpénzben a csomag átvételekor (ebben az esetben utánvét díjat számolunk fel a V.2. pontban foglaltak szerint.

 

 1. Bankkártyás fizetésjelenleg csak személyes vásárlás esetén lehetséges az üzletünkben.

 

 1. Átutalással(ebben az esetben a megrendeléstől számított 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy az összeget átutalja, ha ez nem történik meg, töröljük rendelését). Abban az esetben amint számlaszámunkra megérkezik a termék ára (hétköznap 12 óráig) mi másnap továbbítjuk a futárnak a csomagot.

 

Amennyiben a rendelés tartalmaz bármilyen típusú edzés videót, a fizetés módjaként csak átutalást áll módunkban elfogadni; ez esetben a csomagot az átutalás után tudjuk elküldeni/kiszállítatni.

 

V.4. Számlaszámunk: HU34 10400023-50526976-77661009

 

 1. Szavatosság, jótállás, elállás, felelősség

 

 1. 1. Kellékszavatosság

 

A kellékszavatosság érvényesítése körében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:157-6:167. § rendelkezései a jelen pontban foglalt eltérésekkel irányadóak.

 

VI.1.1. Fogyasztónak nem minősülő személyek esetében alkalmazandó speciális szabályok

 

A webáruházban található termékek vásárlása esetén a Fogyasztónak nem minősülő személyt kellékszavatossági jog illeti meg. A Fogyasztónak nem minősülő személyt reklamációval élhet, ha a termék a rendeltetésszerű használat ellenére is meghibásodik. A szavatosság a Ptk. szerint a termékeknek már a vásárlás pillanatában meglévő hibáira érvényes.

 

A Fogyasztónak nem minősülő személy köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, közölni az Eladóval. A Fogyasztónak nem minősülő személy esetében a hiba felfedezésétől számított három nap áll rendelkezésre, ezen belül az általad közölt hibát még késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből fakadó kárért a Fogyasztónak nem minősülő személy felelős.

 

VI.1.2. Fogyasztó esetében alkalmazandó szabályok

 

A webáruházban található termékek vásárlása esetén a Fogyasztót kellékszavatossági jog illeti meg, így a Fogyasztó reklamációval élhet, ha a termék a rendeltetésszerű használat ellenére is meghibásodik.  A szavatosság a Ptk. szerint a termékeknek már a vásárlás pillanatában meglévő hibáira érvényes.

 

Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül a Fogyasztó által közölt hibát még késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből fakadó kárért a Fogyasztó felelős.

 

VI.1.3. A Fogyasztó és a Fogyasztónak nem minősülő személyek, tehát a Vevő esetében alkalmazandó közös szabályok

 

A szavatossági igények érvényesítésének első lépése, hogy a Vevőnek be kell bizonyítania, hogy az Eladó és közte szerződés jött létre a megvásárolt termék vonatkozásában, tehát a Vevő köteles a termék webáruházban történő megvásárlását igazoló dokumentumot bemutatni/megküldeni az Eladónak.

 

Vevő a kellékszavatosság körében kérheti a termék kijavítását, kicserlését, kérhet árleszállítást, vagy a vásárlástól elállhat az alábbi szabályok szerint:

 

Csere

 

Hibás áru esetén a csere lehetősége csak az új, nem használt, gyári hibás termékekre vonatkozik. Eladó a vásárlás után nem használt termékeket méret-, szín- stb. hiba miatt, cserére a vásárlást igazoló számlával, az árun szereplő eredeti címkével, eredeti csomagolásban, hibátlan, tiszta állapotban kéri visszajuttatni, a vásárlás napjától számított egy hónapon belül.

 

Kijavítás

 

Azokat a termékeket, amelyek már használva lettek, Eladónak nem áll módjában cserélni, a fent említettek értelmében.

 

Azokat a termékeket, amiket már használatba vettek a vásárlást igazoló blokkal, számlával tudjuk átvenni javításra a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerint.

 

Amennyiben a kijavítás vagy a csere a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint vagy egyéb okból lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, az Eladó nem köteles teljesíteni a választott kellékszavatossági igényt.

 

Árleszállítás, elállás

 

Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavítást vagy kicserlését – a dolog tulajdonágaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni, mely szerint az átvételről bizonylatot adunk (Átvételi Elismervény), amin szerepel az átadó neve, az átvétel jellege, időpontja, figyelembe véve, hogy a Vevő mielőbb visszakapja a terméket.

 

A javítási idő 10 napban meghatározott.

 

A kellékszavatossági igény elutasítható:

 

 1. A törvényi kellékszavatossági idő lejártával

 

 1. Nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák miatt, melyek különösen a:

 

 1. a) nem megfelelő méretválasztás következtében fellépő hiba;
 2. b) helytelen kezelésből, tárolásból eredő hiba esetén;
 3. c) sérülés, erőszakos külső behatás (fizikai, kémiai stb.) okozta hiba esetén;
  d) szakszerűtlen / házilagos javítás következményeként a hiba súlyosbodott, vagy annak oka, keletkezése, mértéke emiatt már nem megítélhető;
 4. e) fűzős lábbelin a nem megfelelő befűzés, bekötés miatt keletkező hiba;
 5. f) beázás következménye (kivéve, ha a lábbeli vízálló köztes béléssel rendelkezik),
 6. g) ugyanazon hiba harmadik alkalommal történő megjelenése,
 7. h) természetes elhasználódás miatti kopás.

 

Mentesülhet a szavatossági kötelezettségek alól az Eladó akkor is, ha a Vevő a vásárláskor már ismert hiba esetén reklamál, ha Eladó a hibáról a vásárláskor írásban vagy az üzletben történő személyes vásárlás alkalmával tájékoztatta, tájékoztatásnak felel meg az üzletben és a weblapon közzé tett tájékoztató is.

 

VI.2. Termékszavatosság

 

A termékszavatosság körében kizárólag a Fogyasztó érvényesíthet igényt az Eladóval szemben.

 

A szavatossági igények érvényesítésének első lépése, hogy a Fogyasztónak be kell bizonyítania, hogy az Eladó és közte szerződés jött létre a megvásárolt termék vonatkozásában, tehát a Fogyasztó köteles a termék webáruházban történő megvásárlását igazoló dokumentumot bemutatni/megküldeni az Eladónak.

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó - választása szerint - az VI.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

A Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A Fogyasztó termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

VI.3. A Fogyasztót megillető jótállás joga

 

Hibás teljesítés esetén bizonyos termékek (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékek, különösen, de nem kizárólagosan a 10.000 Ft eladási ár feletti sporteszközök) esetében az Eladó a kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti jótállásra köteles a Fogyasztónak minősülő vevőkkel szemben.

 

A Fogyasztó a jótállási igényt a kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott határidőn belül érvényesíthető, mely határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, tehát a határidő lejártát követően a Fogyasztó nem érvényesíthet a jótállás körébe tartozó igényt az Eladóval szemben.

 

Ha a webáruházban vagy az üzletben vásárolt hibás termék ára eléri a 10 000 Ft-ot és a Fogyasztó nem kapott jótállási jegyet, akkor a Fogyasztó a kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékleteiben köteles ellenőrizni, hogy az adott termékre vonatozik-e a jótállás. A jótállási igények érvényesítésének első lépése, hogy a Fogyasztónak be kell bizonyítania, hogy az Eladó és közte szerződés jött létre a megvásárolt termék vonatkozásában, tehát a Fogyasztó köteles a termék webáruházban történő megvásárlását igazoló dokumentumot bemutatni/megküldeni az Eladónak.

A Fogyasztó a jótállás körében kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Fogyasztó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

A Fogyasztó a megrendelt termék átvételét követő három munkanapon belül csereigényt érvényesíthet, ilyenkor Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, és köteles a terméket kicserélni minden olyan esetben, amikor a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A Fogyasztó a választott jótállási jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

 

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Fogyasztó elfogadja, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

VI.4. A Fogyasztót megillető elállás joga

 

A 45/2014. Korm.rendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a Fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak.

 

Az elállási jog érvényesítésének első lépése, hogy a Fogyasztónak be kell bizonyítania, hogy az Eladó és közte szerződés jött létre a megvásárolt termék vonatkozásában, tehát a Fogyasztó köteles a termék webáruházban történő megvásárlását igazoló dokumentumot bemutatni/megküldeni az Eladónak.

 

A Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Amennyiben a Fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni, amelyet a visszaküldött termék csomagolásába kell beletenni. Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a Fogyasztó felé. A visszaküldés költsége a Fogyasztót terheli.

 

Amennyiben a Fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a Fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az Eladó a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

 

Az Eladónak joga van követelni a Fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését, melyet Fogyasztó elfogad. Ezért Fogyasztó köteles kiemelten ügyelni a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terhelik.

 

Nem illeti meg a Fogyasztó az elállási jog:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a Fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,
 • olyan termék esetében, amelynél a Fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál

 

 1. 5. Eladói felelősség korlátozása

 

A Vevőnek kell viselnie az áru értékcsökkenésének a költségeit, ha a Vevő az áru jellege, tulajdonságai, működése megállapításához szükséges mértéket meghaladóan használja az árut és ebből értékcsökkenés állapítható meg. Az értékcsökkenés megállapítása az áru(k) visszavétele során elvégzett vizsgálat alapján történik.

 

Az Eladó felel azért, hogy az árult terméknek milyen a minősége és a használati tulajdonságai, hogy milyenek a kérések úgy általánosságban, az eladó vagy a vevő által kért, hogy megfelel a követelményeknek, az előírásoknak, a meghatározott mennyiségben van, és megfelel azoknak a céloknak, amelyet az eladó feltüntet vagy amilyen céllal az adott termék használva van.

 

Sem Eladó, sem az alkalmazottai, meghatalmazott képviselői vagy megbízottjai nem tartoznak felelősséggel a Fogyasztónak nem minősülő személy, annak alvállalkozói, alkalmazottai, meghatalmazott képviselői vagy megbízottjai felé semmilyen kár tekintetében, beleértve az elmaradt hasznot is, kivéve, ha az ilyen kárt szándékosan okozták.

 

Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Fogyasztónak nem minősülő személy számára számottevő értéknövekedést eredményez, az Eladó a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt.

 

Az eladó nem felelős a károkért, ha:

 • azt a kárt maga a Vevő okozta
 • a Vevő már a vásárlás előtt tudomása volt a kár létéről
 • épp a kár miatt volt kedvezményes ára a terméknek
 • a Vevő vagy bárki más hozzányúlt az áruhoz vagy annak valamilyen részéhez

 

VII. Tulajdonjog fenntartás

 

Az Eladó által leszállított minden áru a vételár teljes kifizetéséig az Eladó kizárólagos tulajdonában marad.

 

VIII. Adatkezelés

 

Fogyasztónak a termékek jelen webáruházban történő megvásárlásához számlázási adatait és szállítási címét rögzítenünk kell. A megrendeléssel kezdődő eljárás során a GDPR és az Infotv. rendelkezései az irányadók. Az Eladó részletesek adatvédelmi tájékoztatója a webáruház honlapján külön íven szövegezett dokumentumban érhető el.

 

 1. Technikai adatok

 

Az „Elérhetőség” menüpontban megtalálja elérhetőségeink adatait, és itt jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását is, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről.

 

Weboldal Műszaki Üzemeltetése és tárhelyszolgáltató:

 

A "https://unas.hu" domaint kiszolgáló webszervert az UNAS Online Kft

9400 Sopron, Kőszegi út 14. http://https://unas.hu./ E:unas@unas.hu ++36-99/200-200) üzemelteti. A webáruházban rögzített megrendelési adatok tárolása tehát helyileg Magyarországon belül, Sopronban történik.

 

Személyes vásárlás üzletünkben: 1136, Budapest Szent László út 60-64. szám M.épület alatt.  Személyesen is vásárolhat üzletünkben, itt a termékek árai megegyeznek a webáruházban lévő árakkal.

 

Nyitva: Hétfőtől - Péntekig: 10-17-ig

           Szombat - Vasárnap: ZÁRVA 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalon az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll hétköznap (H-P) 10-17 óra között.

 

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉS

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 1. A BodyNation Hungary Kft. (1136, Szent László út 60-64, M.épület. ; cégjegyzékszám: Cg.01-09-893799; adószám: 14209075-2-41), mint a www.bodynutrition.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról

 2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak.

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és a Packet Trans Kft. 1239 Budapest Ócsai út 1-3 (GLS Hungary)

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

Az Ügyfél által szolgáltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozó (a továbbiakban: Futárszolgálat) részére.

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálat részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását. A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (Futárszolgálat kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

- tájékoztatást személyes adatai kezeléséről;
- személyes adatainak helyesbítését;
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 1000 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

- a személyes adat kezelése jogellenes;
- a személyes adat törlését az Ügyfél kéri;
- a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést az Info tv.nem zárja ki;
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

12. Tárhelyszolgáltató:  az  UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14. http://https://unas.hu./ E:unas@unas.hu ++36-99/200-200) üzemelteti.

A webáruházban rögzített megrendelési adatok tárolása tehát helyileg Magyarországon belül, Sopronban történik.